Regulamin Przedszkola

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO „MAŁA AWANGARDA”
W WARSZAWIE

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin organizacyjny Przedszkola Publicznego „Mała Awangarda ” w Warszawie, zwany dalej Regulaminem określa organizację i zasady funkcjonowania Przedszkola, a w szczególności:
a) strukturę organizacyjną,
b) zakres działania poszczególnych organów Przedszkola.

§ 2

Przedszkole jest placówką prowadzoną przez EDUPL Sp. z o.o.

§3

Działalnością Przedszkola Publicznego kieruje Dyrektor.

§4

Przedszkole działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, statutu, niniejszego Regulaminu oraz aktów prawnych wydanych przez ministra właściwego do spraw oświaty oraz samorządu terytorialnego.

§5

Siedziba Przedszkola znajduje się w Warszawie 01-494, przy ul. Waldorffa Jerzego 41C .

§6

Przedszkole jest placówką , której działalność finansowana jest:
a) z dotacji przyznawanej przez Urząd Miasta Warszawa na każdego wychowanka placówki,
b) przez rodziców w formie opłat za wyżywienie dziecka w przedszkolu,
c) z dobrowolnych, comiesięcznych składek na Radę Rodziców.

Rozdział II
ZASADY KIEROWANIA PRZEDSZKOLEM

§1

1. Dyrektor działa w imieniu pracodawcy.
2. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
3. Dyrektor kieruje Przedszkolem poprzez wydawanie zarządzeń oraz poleceń służbowych.

§2

1. Organami Przedszkola są:
a) Dyrektor Przedszkola,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Rodziców.
2. Szczegółowe kompetencje, zasady współdziałania organów określa Statut Przedszkola.
3. Rada Pedagogiczna zadania statutowe realizuje w oparciu o Regulamin Rady Pedagogicznej.
4. Rada Rodziców zadania statutowe realizuje w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.

§ 3

Nadzór nad Przedszkolem sprawowany jest przez:
a) organ prowadzący – EDUPL Sp. z o.o.,
b) organ nadzoru pedagogicznego – Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

§ 4

W celu zapewnienia realizacji przez Przedszkole zadań o szczególnym znaczeniu, Dyrektor może w drodze zarządzenia powołać zespół zadaniowy, w skład którego mogą wchodzić pracownicy i rodzice wychowanków.

§5

Przedszkole działa w oparciu o następujące zasady:
a) praworządności,
b) służebności wobec społeczeństwa,
c) racjonalnego gospodarowania mieniem,
d) jednoosobowego kierownictwa,
e) kontroli wewnętrznej,
f) podziału zadań pomiędzy personelem, zgodnie z kompetencjami,
g) wzajemnego współdziałania.

§6

1. Pracownicy Przedszkola zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków i zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wszyscy pracownicy Przedszkola są zobowiązani do współdziałania ze sobą w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.
3. Gospodarowanie środkami rzeczowymi i majątkiem odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem Przedszkola.
4. Zakupy i remonty bieżące są realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

Rozdział III
ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole jest czynne w godzinach 7.00 – 17.00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. W dniu 24.12 (Wigilia) przedszkole jest nieczynne, 31.12 (Sylwester) Przedszkole jest czynne w godzinach 7.00-14.00.
2. Przedszkole zastrzega sobie zmianę godzin pracy w dni poprzedzające dni wolne, tzw. długie weekendy. Jeśli liczba Dzieci w Przedszkolu nie przekracza dziesięciorga dzieci- placówka pozostaje zamknięta.
3. W ostatnich dwóch tygodniach lipca (poniedziałek- piątek) przedszkole jest nieczynne. W tym czasie w przedszkolu wykonywane są prace porządkowe oraz remontowe
4. W sytuacji wystąpienia trudności w organizacji zajęć, dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym, określa inny sposób ich realizowania. Rodzice będą powiadomieni o kanałach informacyjnych zdalnego nauczania, a także możliwych metodach i formach realizacji zadań przez dziecko w domu. W ramach zdalnego nauczania, nauczyciel ma obowiązek przekazania rodzicom materiałów dydaktycznych w celu realizacji zdań wynikających z podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty).

Rozdział IV
ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

1. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają i odbierają dzieci z Przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do Przedszkola, i z Przedszkola do domu.
2. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić inną osobę do odebrania dziecka z Przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.
3. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy osoba zamierzająca odebrać dziecko nie będzie w stanie zagwarantować dziecku bezpieczeństwa (np. będzie w stanie upojenia alkoholowego).
4. O przypadku każdorazowej odmowy wydania dziecka, nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Dyrektora Przedszkola lub jego zastępcę. W takiej sytuacji Przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicami (opiekunami prawnymi).
5. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie.
6. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godz.
7. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem (prawnym opiekunem).
8. Życzenie rodzica dotyczące nie odbierania dziecka przez drugiego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

Rozdział V
ZASADY ZGŁASZANIA NIEOBECNOŚCI DZIECKA

1. W przypadku nieobecności Dziecka w Przedszkolu przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie w pełnej wysokości za każdy dzień nieobecności, jeśli rodzic zgłosił nieobecność dziecka do godziny 8.00 danego dnia.
2. Nieobecność dziecka należy zgłaszać pisemnie, poprzez wysłanie sms na numer: 516 690 732, 537 326 805 Ustne zgłoszenie nieobecności nie będzie honorowane.

Rozdział VI
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

§1

Prawa Rodziców
1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają w szczególności prawo do rzetelnej informacji o dziecku, jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie rówieśniczej.
2. Pomocy ze strony Przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną.
3. Pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą.
4. Zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy Przedszkola.

§2

Obowiązki Rodziców
1. Do Przedszkola należy przyprowadzać dzieci czyste (dotyczy higieny osobistej i ubrania), i zdrowe, bez objawów chorobowych.
2. Każdą nieobecność dziecka należy usprawiedliwić (poinformować o przyczynie nieobecności w Przedszkolu).
3. Po dłuższej chorobie dziecka (ponad 3 dni) należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Przedszkola.
4. W przypadku zgłoszenia przez nauczycielkę choroby dziecka, rodzic zobowiązany jest jak najszybciej odebrać dziecko z Przedszkola.
5. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka.
6. W przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczyciela grupy lub Dyrektora placówki.
7. W Przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków.
8. W Przedszkolu nie mogą być stosowane żadne zabiegi lekarskie bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.
9. Rodzice są zobowiązani do zapoznawania się z informacjami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
10. Rodzice są zobowiązani do informowania nauczycieli o każdorazowej zmianie adresu i numeru telefonu kontaktowego.
11. Na rodzicach (opiekunach prawnych) dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek m.in. do udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie.
12. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dzieciom 6-letnim regularnego uczęszczania na zajęcia oraz systematycznego kontaktowania się z wychowawcą grupy w celu ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych.
13. Dzieci nie mogą przynosić do Przedszkola dodatkowych posiłków, słodyczy, napojów, owoców itd.
14. Wszystkie rzeczy dziecka powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem.
15. Za zabawki i inne rzeczy przyniesione przez dzieci do Przedszkola, a także biżuterię ze złota i srebra) Przedszkole nie odpowiada.
16. Rodzice zobowiązani są do uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez Przedszkole, a także do konsultacji z nauczycielem prowadzącym grupę.
17. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, Rodzic nie powinien zgadzać się na przynoszenie do Przedszkola przez dziecko zabawek składających się z bardzo małych elementów, np. klocki lego.
18. Uwagi i zastrzeżenia Rodzice winni składać do Dyrektora Przedszkola lub jednostek nadrzędnych.

Rozdział VII
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§1

1. Przedszkolem kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Przedszkola zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa.
3. Nieobecnego Dyrektora zastępuje inny nauczyciel.
4. Do kompetencji nauczyciela zastępującego Dyrektora należy:
a) decydowanie w sprawach bieżącej organizacji pracy pracowników, mające na celu sprawne i bezpieczne funkcjonowanie Przedszkola,
b) podpisywanie dokumentów budżetowych, finansowych, kadrowych w celu zachowania ciągłości działalności jednostki i tylko w pilnych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu tej czynności z Dyrektorem i uzyskaniu jego zgody.
5. W razie długotrwałej nieobecności Dyrektora jego tymczasowe obowiązki przejmuje osoba wyznaczona przez organ prowadzący.
6. Struktura organizacyjna Przedszkola:
a) Dyrektor – kierownik jednostki,
b) pracownicy pedagogiczni: nauczyciele,
c) pracownicy niepedagogiczni: administracja i obsługa techniczna.

§2

1. Personel Przedszkola podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
2. Przydział zadań na poszczególne stanowiska pracy określają zakresy czynności zatwierdzone przez Dyrektora.
3. Wielkość zatrudnienia w Przedszkolu ustala Dyrektor zgodnie z przepisami, porozumieniu z organem prowadzącym.
4. Jednoosobowe kierownictwo polega na obowiązku wykonywania poleceń bezpośredniego przełożonego wynikających ze służbowego podporządkowania.

§3

1. Zakres zadań i obowiązków pracowników Przedszkola został określony w statucie jednostki.
2. Szczegółowy podział zadań na poszczególnych stanowiskach pracy, określają zakresy czynności zatwierdzone przez Dyrektora i przyjęte do realizacji przez pracowników.

ROZDZIAŁ VIII
POSIŁKI

1. Opłatę za korzystanie z wyżywienia, za 3 posiłki dziennie (jej miesięczna wysokość jest uzależniona od liczby dni pracy Przedszkola w danym miesiącu) Rodzic przelewa bezpośrednio na konto firmy cateringowej
2. Zamówienia posiłków będą odbywały się poprzez system STARTEDU, który jest bezpłatną aplikacją.
3. Posiłki będą zamawiane bezpośrednio przez rodziców/opiekunów dzieci.
4. Rozliczenia finansowe oraz anulowanie posiłków, będą dostępne dla rodziców w systemie, na platformie rozliczeniowej startedu.pl. Szczegółowe zasady zawarte są w regulaminie STARTEDU. Kontakt e-mailowy: bok@startedu.pl
5. Rodzic jest zobowiązany do terminowych opłat za usługę cateringową.
6. Uwagi lub sugestie dotyczące wyżywienia Rodzic może kierować są na adres producenta posiłków, Firmy: Best Catering reprezentowanej przez: BUSINESS EMOTION SP. ZO.O. Adres zakładu: ul. Szczytnowska 35/39, 04-812 Warszawa; tel. 500-893-668 kierownictwo firmy. Best Catering e-mail kontaktowy – kontakt@bestcatering.pl
7. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
8. Termin płatności upływa 10-go dnia każdego miesiąca.
9. W przypadku nieobecności Dziecka w Przedszkolu przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie w pełnej wysokości za każdy dzień nieobecności, jeśli rodzic zgłosi nieobecność Dziecka danego dnia do godziny 8.00, lub anuluje zamówienie w systemie STARTEDU, zgodnie z Regulaminem startedu. Regulamin może ulec zmianie.
10. W pierwszym miesiącu pobytu Dziecka w Przedszkolu opłata za wyżywienie pobierana jest z góry, na podstawie przewidywanej liczby dni pracy Przedszkola. Rozliczenie kosztów wyżywienia dokonywane jest po zakończeniu każdego miesiąca, a naliczaną opłatę na następny miesiąc pomniejsza się o przysługujący odpis.

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1

Wszyscy pracownicy przedszkola w ramach swoich kompetencji w zakresie przewidzianym indywidualnym zakresem czynności ponoszą odpowiedzialność za merytoryczną i formalną prawidłowość prowadzonej dokumentacji oraz jakość wykonywanych zadań w ramach swoich kompetencji.

§2

Wszyscy pracownicy Przedszkola ponoszą odpowiedzialność za powierzone im mienie, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§3

Regulamin organizacyjny wprowadza się w życie Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola Publicznego „Mała Awangarda ”.

§4

Wprowadzenie zmian do niniejszego Regulaminu może nastąpić w trybie właściwym dla jego ustalenia.